Leading board

 

VIỆN TRƯỞNG: PGS.TS. Nguyễn Đức Bách

Nhiệm vụ: 

  1. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về quản lý, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Vi tảo & Dược mỹ phẩm.
  2. Trực tiếp phụ trách các công tác và đơn vị sau:

Các hoạt động chung của Viện bao gồm văn phòng và các phòng chức năng:

  • Công tác Đào tạo và tập huấn
  • Hợp tác quốc tế
  • Chỉ đạo hoạt động trung tâm thực nghiệm và sản xuất
  • Tư vấn chuyển giao công nghệ nuôi trồng vi tảo và Dược mỹ phẩm
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện phân công


Điệnthoại:
 0983926497
Fax: 84.024.62617586
Email: ndbach@gmail.com

PHÓ VIỆN TRƯỞNG: TS. Phí Thị Cẩm Miện

Nhiệm vụ: 

Chịu trách nhiệm trước Viện Trưởng về các hoạt động

Các hoạt động của Văn phòng, công văn

Giám sát hoạt động của các bộ phận nghiên cứu và  trung tâm thực nghiệm

Liên kết phối hợp đối tác, doanh nghiệp

Công tác Đào tạo và tập huấn

Nghiên cứu, chế xuất nguyên liệu bán thành phẩm, R&D sản phẩm dược mỹ phẩm

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện Trưởng phân công


Điệnthoại:
 0982244784
Fax: 84.024.62617586
Email: mienphi

KS. Vũ Lê Diệu Hương

Nhiệm vụ: 

Thực hiện các nhiệm vụ Viện giao

Hỗ trợ các hoạt động đào tạo theo phân công

Điệnthoại: 0334373535
Fax: 84.024.62617586
Email: vuledieuhuong.impc@vnua.edu.vn/ vuledieuhuong@vnua.edu.v